سامانه شفافیت


فهرست مجوزهای اعطایی

دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

 دریافت کنندگان تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا  

  دریافت کنندگان تسهیلات بالای 50 میلیون ریـال مشاغل خانگی  

مجوزهای صادره مشاغل خانگی - حقیقی

مجوزهای صادره مشاغل خانگی - مستقل

درخواست ثبت و تشکیل تعاونی

مجوزهای صادره شرکتهای تعاونی