سامانه شفافیت


اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه

  هزینه کرد سال 98 و سال 99 وزارت متبوع و مقایسه آنها  

  تراز مالی سال 1399