سامانه شفافیت


برنامه های توسعه ای و راهبردی

قوانین بالا دستی در تدوین برنامه عملیاتی

برنامه توسعه و برنامه راهبردی


برنامه عملیاتی 1398

برنامه عملیاتی 1399

برنامه عملیاتی 1400

خلاصه برنامه عملیاتی 1399

خلاصه برنامه عملیاتی 1400


  گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه

  ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1396 ستاد و ادارات کل اجرایی  

 ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1397 ستاد و ادارات کل اجرایی  

  ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1398 ستاد و ادارات کل اجرایی  

  ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1399 ستاد و ادارات کل اجرایی  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1396  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1397  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1398  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1399