سامانه شفافیت


گزارش ارزیابی عملکرد

  نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی  

  گزارش ارزیابی عملکرد ببرنامه عملیاتی سال 1396  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1397  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1398  

  گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1399