سامانه شفافیت


بخشنامه شفافیت شماره 56278 مورخ 98/4/2 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پنجره واحد اطلاع رسانی مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ملی اشتغال و کسب و کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات مدیره زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشخصات بازرسان سلامت اداری ستاد وزارت متبوع

پیش نویس قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستور العملها و ضوابط اجرایی

فهرست مجوزهای اعطایی


مشخصات و رزومه مدیران و معاونین

برنامه های توسعه ای و راهبردی

انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه

جزییات مرتبط با قراردادها

مناقصات و مزایدات

تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها

فهرست اموال، دارایی ها و بدهی ها

نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

گزارش ارزیابی عملکرد

فهرست قوانین و مقررات سازمان

فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقا

بانک صورت جلسات


سازمانهای تابعه