سامانه شفافیت


بخشنامه شفافیت شماره 56278 مورخ 98/4/2 آقای شریعتمداری ،وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی


پنجره واحد اطلاع رسانی مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ملی اشتغال و کسب و کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

دریافت کنندگان تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

دریافت کنندگان تسهیلات بالای 50 میلیون ریـال مشاغل خانگی

هیات مدیره زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


سازمان تامین اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور

صندوق بازنشستگی کشوری

بانک رفاه کارگران

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

بانک توسعه تعاون


مشخصات بازرسان سلامت اداری ستاد وزارت متبوع

مشخصات قراردادهای سال 97 ستاد وزارت متبوع با پیمانکاران